Scroll naar boven

Nieuwe regeling leerlingenvervoer, regiotaxi en vervoer dagbesteding

Ondersteuning bij het huishouden

 • Pijl Waarom sluit de gemeente nieuwe contracten af met zorgaanbieders?

  Omdat het beleid van de ondersteuning bij het huishouden per april 2017 is gewijzigd heeft de gemeente Enschede per 1 januari 2018 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders. Dit was nodig omdat het oude beleid niet meer overeenkwam met de huidige contractafspraken. 

 • Pijl Krijg ik een nieuwe zorgaanbieder?

  Als uw huidige zorgaanbieder geen contract meer heeft met de gemeente, krijgt u geen ondersteuning meer van deze aanbieder. U kunt een keuze maken uit de 14 nieuw gecontracteerde zorgaanbieders om over te stappen.

 • Pijl Waarom heeft mijn aanbieder geen contract meer?

  Het kan zijn dat aanbieders die in 2017 ondersteuning leverden zich niet hebben ingeschreven óf geen contract hebben gekregen voor 2018. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer voldoen aan onze regels. 

 • Pijl Wat moet ik doen?

  Als uw aanbieder geen contract krijgt in 2018, ontvangt u van ons een brief. Bij deze brief zit een wijzigingsformulier. Hiermee kunt u een nieuwe aanbieder uitkiezen. Dit formulier moet u aan ons terugsturen.

  Als uw aanbieder ook in 2018 ondersteuning blijft leveren hoeft u niets te doen. Er verandert niets voor u.

 • Pijl Houd ik mijn eigen hulp?

  De meeste zorgaanbieders blijven ook in 2018 ondersteuning leveren. Als uw hulp bij een van deze aanbieders werkt, verandert er niets voor u.

  Als uw hulp werkt bij een zorgaanbieder die geen nieuw contract heeft gekregen, moet u overstappen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder. U bepaalt zelf voor welke gecontracteerde zorgaanbieder u kiest.
  Wij mogen ons niet bemoeien met de arbeidsrelatie tussen uw hulp en haar werkgever (de zorgaanbieder). Als uw hulp er zelf voor kiest om bij een andere gecontracteerde zorgaanbieder te gaan werken, dan mag u met haar mee. Vraag dan aan uw hulp waar zij vanaf 1 januari gaat werken. De naam van deze zorgaanbieder geeft u aan in het wijzigingsformulier dat u ontvangt bij de brief met uitleg over hoe u kunt overstappen en dat stuurt u naar ons terug.

 • Pijl Houd ik dezelfde ondersteuning?

  U blijft de ondersteuning ontvangen zoals recent door de gemeente aan u is toegekend. Ook als u moet overstappen naar een andere zorgaanbieder. 

 • Pijl Hoe is de ondersteuning bij het huishouden georganiseerd?

  Inwoners die niet zelfstandig (of met mensen in hun omgeving) hun huishouden kunnen organiseren, kunnen hiervoor ondersteuning aanvragen bij Wijkteams Enschede. Dan volgt er altijd een gesprek met een medewerker van het wijkteam om samen te kijken welke ondersteuning nodig is. Hiervoor wordt een ondersteuningsplan gemaakt. De inwoner ontvangt het ondersteuningsplan en een beschikking. Daarin staat precies welke ondersteuning de inwoner krijgt. De ondersteuning moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. 

  Meer weten? Bekijk de video met uitleg over hoe ondersteuning bij het huishouden werkt in Enschede.

 • Pijl Wat is er veranderd bij de ondersteuning bij het huishouden?

  In plaats van twee pakketten (het basispakket en het pluspakket), hebben we nu één basismodule voor een ‘schoon en leefbaar huis’ en vijf aanvullende modules die waar nodig kunnen worden ingezet.  Per module wordt aangegeven hoe vaak welke werkzaamheden moeten worden verricht. Daarmee kunt u precies zien welke ondersteuning u van uw zorgaanbieder kunt verwachten. 

  Nieuwe modules OH
  Basismodule schoon en leefbaar huis

  Deze module zorgt ervoor dat de ruimtes in huis die u dagelijks gebruikt, schoon zijn. Denkt u hierbij aan afstoffen, stofzuigen en dweilen.

  Module Extra hygiëne: 

  Voor als in verband met medische redenen extra hygiëne vereist is.

  Module Wasverzorging: 

  Voor als u niet kan zorgen voor het op orde en schoonhouden van kleding en linnen- en of beddengoed.

  Module Maaltijdverzorging:

  Voor als u zelf niet kan zorgen voor uw maaltijden of boodschappen.

  Module Regie:

  Voor als u niet zelfstandig uw huishouden kan organiseren.

  Module Zorg voor minderjarige kinderen:

  Voor als u tijdelijk niet voor uw kinderen kunt zorgen.

  Bekijk ook eens deze video over hoe ondersteuning bij het huishouden in Enschede werkt. 

 • Pijl Waarom is de ondersteuning bij het huishouden veranderd?

  Door een uitspraak van de rechter moeten gemeenten de regels over de huishoudelijke ondersteuning aanpassen. Gemeenten mogen nog steeds het begrip ‘schoon en leefbaar huis’ gebruiken, maar moeten duidelijker aangeven wat er gedaan wordt en hoe vaak. Onder het begrip schoon en leefbaar huis, verstaan we het schoonhouden van de woon- en slaapkamer, keuken, badkamer en toilet. Het gaat om de ruimten die daadwerkelijk dagelijks in gebruik zijn. We hebben ons beleid hierop aangepast.

 • Pijl Welke ondersteuning heb ik nodig?

  In het gesprek met u beoordeelt een medewerker van Wijkteams Enschede welke ondersteuning u nodig heeft. Hierbij gaan we uit van wat u zelf kunt en hoe uw omgeving u kan ondersteunen. U kunt denken aan hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of buurtgenoten. Ook kunt u denken aan voorzieningen in de buurt zoals een boodschappenservice. Als u geen of niet voldoende ondersteuning kunt krijgen van uw omgeving en/of deze voorzieningen, kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning van de gemeente. Voor de uitvoering daarvan heeft de gemeente contracten afgesloten met aanbieders. Hieruit kunt u zelf uw aanbieder kiezen. U ontvangt een beschikking van de gemeente. De gemeente geeft het besluit door aan de aanbieder van uw keuze. Die neemt vervolgens contact met u op.

 • Pijl Wie bepaalt welke hulp ik krijg?

  In het gesprek met de medewerker van het wijkteam wordt met u overlegd waar u ondersteuning bij nodig heeft. Op grond daarvan krijgt u een beschikking van de gemeente waarin staat welke ondersteuning u krijgt bij het huishouden en welke modules dat zijn. Ook krijgt u een betere omschrijving over wat u van uw hulp kunt verwachten.

 • Pijl Moet ik voor elke module een gesprek voeren/een aanvraag indienen?

  Nee, dat gebeurt allemaal tijdens één gesprek.

 • Pijl Mag ik iemand meenemen naar het gesprek?

  Jazeker. Dat kan een bekende van u zijn, maar ook iemand via Wijkteams Enschede.

 • Pijl Wordt de eigen bijdrage hoger?

  Het kan zijn dat uw eigen bijdrage verandert. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is ook afhankelijk van het aantal modules waarvan u gebruik maakt en de kostprijs daarvan.


 • Pijl Hoe lang is de beschikking geldig?

  Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en dit wordt beoordeeld door de medewerker van het wijkteam, maar in ieder geval maximaal vijf jaar. 

 • Pijl Kan ik bezwaar maken en hoe?

  Ja, u kunt bezwaar maken tegen de beschikking. In de beschikking staat uitgelegd hoe dit moet. 

 • Pijl Waarom zit kleding wassen en strijken niet meer in het basispakket?

  Het basispakket bestond uit drie resultaten (schoon en leefbaar huis, wasverzorging en maaltijdverzorging), de gemeente beoordeelde per cliënt welke resultaten behaald moesten worden. In het basispakket stond niet duidelijk omschreven welke werkzaamheden er gedaan moesten worden bij elk resultaat en hoe vaak. We hebben nu voor verschillende modules gekozen waarin dit wel is beschreven. Daarom is er voor het kleding wassen en strijken een aparte module gemaakt.


 • Pijl Krijg ik voor elke module een andere hulp?

  Nee, u krijgt zoveel mogelijk dezelfde hulp. Dit bepaalt de zorgaanbieder.


 • Pijl Moeten de aanbieders aan bepaalde eisen voldoen?

  Ja, aanbieders moeten aan de kwaliteitseisen voldoen die in de Wmo 2015 staan.

 • Pijl Kan ik ook met een PGB een hulp inhuren?

  Ja, dat kan. Zie informatiekaart PGB.

 • Pijl Moet ik met een PGB kiezen uit de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft?

  U kunt kiezen voor een door de gemeente Enschede gecontracteerde aanbieder of zelf een hulp inhuren. 

Eigen bijdrage

Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Pijl Wanneer kom ik aanmerking voor een PGB van de gemeente?

  Wanneer u ondersteuning nodig heeft en u in aanmerking komt voor een (maatwerk)voorziening op  grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) of de Jeugdwet, dan is het mogelijk om te kiezen voor een PGB. Op basis van het persoonlijke gesprek dat u heeft met de medewerker van het wijkteam wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Het ondersteuningsplan beschrijft het resultaat dat behaald moet worden en de ondersteuning die ingezet wordt. En of dat via zorg in natura gaat of via een PGB. De medewerker van het wijkteam beoordeelt in een persoonlijk gesprek of een PGB bij u past en bijdraagt aan de te bereiken resultaten. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
   

  • U moet duidelijk aan kunnen geven waarom u een PGB wenst en geen zorg in natura (ZIN)
  • U bent zelf, eventueel met behulp van uw sociale netwerk of vertegenwoordiger voldoende in staat om:
  - een inschatting te maken van wat voor u de beste ondersteuning is.
  - De taken die bij een PGB horen uit te voeren, zoals het doen van administratie en het afsluiten van een zorgovereenkomst.
  • De ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die u in wilt kopen
  moeten aan de kwaliteitseisen van de wet voldoen. Ook moet de ondersteuning geschikt zijn voor
  het doel waarvoor het PGB wordt toegekend.
  • U moet een budgetplan maken waarin u inzichtelijk maakt waar u de ondersteuning gaat inkopen,
  op welke manier deze bijdraagt aan uw zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit is gewaarborgd.
  Wilt u meer informatie? Bekijk de informatiekaart 'Persoonsgebonden budget'.


Vervoer

 • Pijl Ik heb een verplaatsingsprobleem, hoe kan dit opgelost worden?

  Wanneer u moeite hebt om te participeren, bijvoorbeeld het onderhouden of aangaan van sociale contacten of u kunt zich onvoldoende verplaatsen in uw omgeving, dan kan een medewerker van het wijkteam samen met u kijken naar mogelijke oplossingen.

  Als eerste wordt gekeken wat u zelf kunt en of uw sociale netwerk u hierbij kan ondersteunen. Wanneer dit geen oplossing is dan kunnen we samen met u kijken naar andere oplossingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een voorziening in de wijk (huiskamer van de wijk), een algemene voorziening. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening, u kunt dan denken aan een scootmobiel, een rolstoel of een pasje voor het collectief vervoer. Denkt u dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Neem dan contact op met het wijkteam. Voor een maatwerkvoorziening moet u een eigen bijdrage betalen, dit is afhankelijk van de voorziening en uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.hetcak.nl

  Wilt u uw ondersteuningsvraag bespreken met een medewerker van het wijkteam? Neemt u dan contact op met wijkteams Enschede.

Gecontracteerde (zorg)aanbieders

Jeugdhulp

 • Pijl Wat is ambulante jeugdhulp?

  Ambulante jeugdhulp is ondersteuning aan gezinnen met kinderen die een hulpvraag hebben. Daarbij gaat het om zorgen over de ontwikkeling en opvoeding; thuis, op school of in de omgang met anderen. U krijgt daarvoor bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning op afgesproken tijden aan huis. Of u krijgt hulp en ondersteuning bij een instelling, bijvoorbeeld therapie voor uw kind. Wilt u meer informatie over ambulante jeugdhulp, bijvoorbeeld over wanneer uw kind in aanmerking komt? Bekijk dan onze informatiekaart ‘Ambulante jeugdhulp’.

 • Pijl Wat is jeugd geestelijke gezondheidzorg (jeugd-ggz)?

  Jeugd-ggz is de behandeling van psychische problemen of psychiatrische aandoeningen bij kinderen

  en jongeren die zo ernstig kunnen zijn dat er problemen in de ontwikkeling kunnen ontstaan. Naast de wijkteams kunnen ook huisartsen en medisch specialisten verwijzen. Wilt u meer weten over jeugd-ggz? Bekijk dan onze informatiekaart ‘jeugd-ggz’.

 • Pijl Wat is jeugdbescherming?

  Jeugdbescherming is een maatregel die de kinderrechter dwingend oplegt wanneer kinderen in de

  leeftijd van 0 tot 18 jaar bedreigd worden in een gezonde en veilige ontwikkeling. Dat gebeurt als
  vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Wilt u meer weten of jeugdbescherming, bijvoorbeeld over welke jeugdhulp hieronder valt? Bekijk dan onze informatiekaart ‘Jeugdbescherming’.

 • Pijl Wat is jeugdhulp met verblijf in een jeugdinstelling?

  Bij jeugdhulp met verblijf krijgen jeugdigen hulp en behandeling in een instelling. Het gaat om jeugdigen met dusdanige gedrags- of psychiatrische problemen, dat meer hulp nodig is. Daarvoor is een verblijf in een instelling noodzakelijk. Wilt u meer weten over jeugdhulp met verblijf in een instelling?  Bekijk onze informatiekaart ‘verblijf in een jeugdinstelling’ .

 • Pijl Wat is jeugdreclassering?

  Jeugdreclassering is een verplichte vorm van intensieve begeleiding en controle voor jongeren

  tussen de 12 en 23 jaar die veroordeeld zijn voor of verdacht worden van een strafbaar feit. Na
  verblijf in een justitiële inrichting of op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming is inzet van jeugdreclassering mogelijk. Maar dit kan ook nadat een leerplichtambtenaar proces verbaal heeft opgemaakt wegens schoolverzuim. Het doel van jeugdreclassering is herhaling/terugval te voorkomen en de jongere weer op het rechte pad te brengen en te houden. Kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Wilt u meer weten over jeugdreclassering? Bekijk onze informatiekaart ‘Jeugdreclassering’.

 • Pijl Wat is jeugdzorgplus?

  Bij jeugdzorgplus is door de kinderrechter een maatregel of een ondertoezichtstelling opgelegd voor

  een gesloten instelling. Dit wordt opgelegd als een jeugdige ernstige (gedrags)problemen heeft,
  waarvoor behandeling in een gesloten instelling (gedwongen opname) noodzakelijk is. De jeugdige
  krijgt behandeling en onderwijs in de instelling waar hij/zij verblijft. Voor plaatsing in een gesloten
  instelling is een uitspraak van de kinderrechter nodig.

  Wilt u meer weten over jeugdzorgplus? Bekijk onze informatiekaart ‘Jeugdzorgplus’.

 • Pijl Wat is pleegzorg?

  Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich.

  Pleegzorg is voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die vanwege opvoed- en opgroeiproblemen (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Wilt u meer weten over pleegzorg? Bekijk onze informatiekaart ‘pleegzorg’.

Wetten en regelingen: waar valt u onder?

 • Pijl Hoe werkt de Zorgverzekeringswet?
  Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Het basispakket is per 1 januari 2015 uitgebreid met onder andere verpleging en verzorging thuis. Er zijn ook veranderingen in de zorg voor ouderen na ziekenhuisopname en kinderen met dyslexie. Meer informatie over de zorgverzekering kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.
 • Pijl Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz) bedoeld?
  De Wlz is voor volwassen én jeugdigen die de hele dag intensieve zorg en permanent toezicht nodig hebben. De zorg vanuit de Wlz wordt geboden in een instelling of thuis. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een indicatie nodig. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt uw aanvraag. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ciz.nl of bel 088-789 10 00.
 • Pijl Voor wie is de Wmo bedoeld?
  Iedereen doet mee, dat is het doel van de WMO. Participeren en het zolang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, staat hierbij centraal. Het gaat om het kunnen uitvoeren van de huishoudelijke taken, een daginvulling hebben, het zelfstandig kunnen verplaatsen, sociaal redzaam zijn en wonen. Dit is in eerste plaats een verantwoordelijkheid van u zelf. Wanneer u door een beperking onvoldoende in staat bent zelfstandig te wonen of te participeren en dit met behulp van uw sociale netwerk niet op kunt lossen, dan kunt u rekenen op goede ondersteuning.
 • Pijl Wanneer val ik onder beschermd wonen. Waar moet ik zijn?

  Als u niet - meer- in staat bent zelfstandig te wonen en in een instelling moet wonen, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor een deel van Beschermd wonen voor mensen met psychische of psycho-sociale problemen. 
  Het Cimot is de centrale toegang tot opvang en beschermd wonen in Twente. U kunt het Cimot vragen met u mee te denken of u inderdaad aangewezen bent op beschermd wonen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het wijkteam van de gemeente Enschede. Een medewerker van het wijkteam gaat met u in gesprek om te kijken op welke manier ondersteuning in uw situatie gewenst is. Zo bepalen ze samen met u wat u zelfstandig of met hulp van uw omgeving kan. De uitkomst van dit gesprek wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Komt daaruit dat u beschermd wonen nodig heeft, dan gaat daarvan een melding naar het Cimot. Zij zoeken dan met u naar een geschikte plaats. 
  Op de website van het Cimot vindt u meer informatie over beschermd wonen: www.cimot.nl. Komt u er niet uit. Neem dan contact met het Cimot. U kunt de medewerkers van het Cimot het best bereiken via info@cimot.nl. Bellen kan ook: nummer 088-1198980. 
  Kijk voor meer informatie over beschermd wonen in onze informatiekaart 'Beschermd wonen'
 • Pijl Wanneer val ik onder de jeugdwet?
  Tot je 18e val je in principe onder de Jeugdwet. Maar je kunt ook te maken hebben met de Wet op de Publieke Gezondheid (Jeugdgezondheidszorg), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (WlZ). 

  De volgende zorg valt onder de Jeugdwet: 
  Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen.
  Behandeling, met of zonder verblijf, voor jeugdigen met een psychische stoornis;
  Behandeling, met of zonder verblijf, voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking;
  Begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf dat daarvoor nodig is voor jeugdigen met een aandoening, beperking of stoornis;
  Vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een aandoening, beperking of stoornis wordt geboden.

  De volgende zorg valt onder de Wet op de Publieke Gezondheid: 
  De publieke gezondheidzorg voor jeugdigen tussen de 0 en 19 jaar.

  De volgende zorg valt onder de WLZ:
  De zorg voor jeugdigen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen, die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SGLVG) is onderdeel van de WLZ.

  De volgende zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw): 
  Behandeling van jeugdigen onder de 18 jaar met een zintuigelijke beperking
  Zorg uit een aanvullend verzekeringspakket.

  Wij adviseren contact op te nemen met de wijkteams/wijkcoach of je begeleider om te bespreken wat voor jouw specifieke situatie geldt.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

 • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
 • Crisislijn: 0800 - 2000 (buiten kantooruren)